បុគ្គលិក

Yasmin Padamsee Forbes

Yasmin Padamsee Forbes

នាយក ប្រតិបត្តិ
Shubhecchha Dhaurali

Shubhecchha Dhaurali

កម្មវិធី & នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Interns

Evan Owens

Evan Owens

Western Massachusetts Coordinator
Diana Li

Diana Li

អ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយ និងទំនាក់ទំនង
ស្បែកជើងរបស់ Ashley Shan

Ashley Shan

អ្នកសម្របសម្រួលយុវជន

ស្នងការដ្ឋាន

Gary Y. Chu

Gary Y. Chu

ប្រធានក្រុម

ក្រុមប្រឹក្សាយុវជន

Elliot Chung

Elliot Chung

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
Talvin Dhingra

Talvin Dhingra

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
Tasneem Ghadiali

Tasneem Ghadiali

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
នឹង ហេស

នឹង ហេស

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
Ngan Huynh

Ngan Huynh

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
សូហ្វីយ៉ា ហូម

សូហ្វីយ៉ា ហូម

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
ព្រះអាទិត្យ Maggie

ព្រះអាទិត្យ Maggie

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន
Amy Zhou

Amy Zhou

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន