បុគ្គលិក

Yasmin Padamsee Forbes

Yasmin Padamsee Forbes

នាយក ប្រតិបត្តិ
ស្បែកជើងរបស់ Esther Kim

Esther Hwi-Young Kim

នាយក កម្មវិធី និង ស្រាវជ្រាវ
ស្បែកជើងរបស់ Jennifer Best

Jennifer Best

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនង និង Outreach
ប៊ុន រ៉ានី ឈិន

ប៊ុន រ៉ានី ឈិន

អភិវឌ្ឍន៍ & អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនង
Abdul Haseeb Hamza

Abdul Haseeb Hamza

អ្នកសម្របសម្រួលយុវជន

ស្នងការដ្ឋាន