2023 អាហារពេលល្ងាចសាមគ្គី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ 6 ខែ ឧសភា 2023

ពេលវេលា: ម៉ោង 5:30 ល្ងាច – ម៉ោង 9:30 ល្ងាច

ទីតាំង៖ វិទ្យាស្ថាន Edward M. Kennedy សម្រាប់ ព្រឹទ្ធសភា សហរដ្ឋអាមេរិក 210 Morrissey Boulevard Boston, MA 02125

សំបុត្រ: ទំព័រ Eventbrite

អំពី អាហារ ពេល ល្ងាច សាមគ្គី ឆ្នាំ ២០២៣

ដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ខែអ្នកកោះអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក Commonwealth នៃគណៈកម្មការកោះ Massachusetts Asian American និង Pacific Islanders (AAPIC) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនូវអាហារពេលល្ងាចសាមគ្គីភាពប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១៥ របស់យើង ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ អាហារ ពេល ល្ងាច សាមគ្គី ភាព បម្រើ ដើម្បី ប្រារព្ធ នូវ សមិទ្ធ ផល របស់ ជន ជាតិ អាមេរិក អាស៊ី និង ជន ជាតិ អាយឡែន ប៉ាស៊ីហ្វិក នៅ ជុំវិញ Commonwealth ។ នៅ ពេល ទទួល ទាន អាហារ ពេល ល្ងាច យើង ក៏ នឹង គោរព និង ទទួល ស្គាល់ បុគ្គល និង អង្គការ នានា ដែល បាន ធ្វើ ការ រួម ចំណែក ដ៏ សំខាន់ ដោយ ធ្វើ ការ ដោយ មិន នឿយហត់ ដើម្បី លើក កម្ពស់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន នៅ ក្នុង សហគមន៍ ដែល ពួក គេ បម្រើ ។