โอกาสในการทํางาน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในคณะกรรมาธิการชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก!

ขณะนี้เราไม่มีตําแหน่งงานว่าง

ขณะนี้เรายังไม่มีการเปิดรับสมัครฝึกงาน

โปรดตรวจสอบหน้านี้ในอนาคตสําหรับตําแหน่งงานว่างเพิ่มเติม