Community Events and Job Openings | Monthly Newsletter November 2023

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE


Cov Txheej Xwm Zej Zog & Cov Txheej Xwm 

Hauj Lwm Txuj

AARW

APIA pov npav

Neeg Esxias American Civic Association

Cov poj niam Es Xias rau Kev Noj Qab Haus Huv

BAGLY

Boston Chinatown Neighborhood Center

Cambodian Mutual Assistance Association (CMAA) of Greater Lowell

Suav rau Affirmative tes hauj lwm

GMAACC

MIRA Coalition

Quincy Esxias Resources, Inc.

Tsis txhob AAPI ntxub

VietAID

Caij nyoog ua haujlwm pub dawb

COV HLUAS PAB TAU COV HLUAS

  • Xav tau kev pab hauv zej zog rau cov tsev kawm ntawv? Xav muab rov qab mus rau lub zej zog? Ces kos npe rau daim ntawv teev cov hluas Center Tuaj Pab Dawb xa ntawv tuaj rau koj.

Lub sij hawm thaum Boston zaub mov

MIRA Coalition

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE

Did we miss anything? Email [email protected] and [email protected].