ဝန်ထမ်း

Yasmin Padamse Forbese Forbes

Yasmin Padamse Forbese Forbes

အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ
Shubhecchha Dhaurali

Shubhecchha Dhaurali

ပရိုဂရမ်နှင့် သုတေသန ဒါရိုက်တာ

Interns

ဒိုင်ယာနာ လီ

ဒိုင်ယာနာ လီ

မူဝါဒနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူး
အက်ရှလေ ရှန်ရဲ့ ခေါင်းပုံ

အက်ရှလေ ရှန်

လူငယ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး

ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

လူငယ်ကောင်စီ

Tasneem Ghadiali

Tasneem Ghadiali

လူငယ်ကောင်စီဝင်
Ngan Huynh

Ngan Huynh

လူငယ်ကောင်စီဝင်
Elliot Chung

Elliot Chung

လူငယ်ကောင်စီဝင်
ဟက်စ်ပ်

ဟက်စ်ပ်

လူငယ်ကောင်စီဝင်
Amy Zhou

Amy Zhou

လူငယ်ကောင်စီဝင်