အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ကျွန်းသားတွေ ကော်မရှင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

Executive Communications Specialist

Application Deadline: September 25th, 2023

The Executive Communications Specialist (ECS) will be integral to a small but growing team. The ECS has an opportunity to ensure that AAPI voices in Massachusetts are heard and advocated for. The Executive Communications Specialist will support our executive team while managing various aspects of our communications efforts. This is a unique opportunity to work at the intersection of administrative support and communications, contributing to the overall success of our organization.

ယောဘဖော်ပြချက်

ပရိုဂရမ်နှင့် သုတေသန ဒါရိုက်တာ

Application Deadline: October 3rd, 2023

We are looking for a highly motivated and skilled individual to join our dynamic team as Program and Research Director (PRD). The PRD will play a pivotal role in advancing the mission of AAPIC by managing various programs and research initiatives to support and advocate for the AAPI communities in Massachusetts.

ယောဘဖော်ပြချက်