کارکنان

Headshot از جنیفر بهترین

جنیفر بهترین

مدیر ارتباطات و توسعه
بانی چن

بانی چن

Development & Communications Coordinator
دیانا لی

دیانا لی

هماهنگ کننده سیاست و ارتباطات
هانا کو

هانا کو

هماهنگ کننده منطقه ای
هدشات اشلی شان

اشلی شان

هماهنگ کننده جوانان
هدشات بنجامین وانگ

بنجامین وانگ

هماهنگ کننده حکمرانی و سیاست
سیاله وایتوهی تئوپا

سیاله وایتوهی تئوپا

بهداشت عمومی و اقیانوس آرام هماهنگ کننده جزیره

کمیسیون

شورای جوانان

الیوت چونگ

الیوت چونگ

عضو شورای جوانان
ویل هسپ

ویل هسپ

عضو شورای جوانان
Headshot از Soomin لی، با پوشیدن ژاکت سبز، عینک روشن، و هدفون آبی

سومین لی

عضو شورای جوانان
صوفیه هوم

صوفیه هوم

عضو شورای جوانان
مگی سان

مگی سان

عضو شورای جوانان
امی ژو

امی ژو

عضو شورای جوانان