کارکنان

Interns

Brissa Hunter

Brissa Hunter

Pacific Islander Coordinator
Evan Owens

Evan Owens

Western Massachusetts Coordinator
دیانا لی

دیانا لی

هماهنگ کننده سیاست و ارتباطات
هدشات اشلی شان

اشلی شان

هماهنگ کننده جوانان

کمیسیون

شورای جوانان

الیوت چونگ

الیوت چونگ

عضو شورای جوانان
Tasneem Ghadiali

Tasneem Ghadiali

عضو شورای جوانان
ویل هسپ

ویل هسپ

عضو شورای جوانان
Ngan Huynh

Ngan Huynh

عضو شورای جوانان
صوفیه هوم

صوفیه هوم

عضو شورای جوانان
مگی سان

مگی سان

عضو شورای جوانان
امی ژو

امی ژو

عضو شورای جوانان