Community Events and Job Openings | Monthly Newsletter November 2023

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE


Cơ hội &sự kiện cộng đồng 

Cơ hội việc làm

AARW

Bình chọn APIA

Hiệp hội Dân sự Người Mỹ gốc Á

Phụ nữ châu Á vì sức khỏe

BAGLY

Trung tâm Vùng lân cận Khu Phố Tàu Boston

Cambodian Mutual Assistance Association (CMAA) of Greater Lowell

Tiếng Trung cho hành động khẳng định

GMAACC

MIRA Coalition

Quincy Tài nguyên Châu Á, Inc.

Ngăn chặn sự ghét bỏ của AAPI

VietAID

Cơ hội tình nguyện

Trung tâm Thanh thiếu niên BCNC

Ngân hàng thực phẩm Greater Boston

MIRA Coalition

VIEW NOVEMBER MONTHLY NEWSLETTER HERE

Did we miss anything? Email [email protected] and [email protected].