ដូនពេញ

  • វាល នេះ គឺ សម្រាប់ គោល បំណង ត្រឹម ត្រូវ ហើយ គួរ តែ ត្រូវ ទុក ឲ្យ មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ឡើយ ។